Waterbeheersing

U kan bij de firma Massaert terecht voor zowel de aanleg van een nieuw rioleringsnetwerk als voor de herstelling en/of aanpassing van uw bestaand rioleringsnetwerk.

Ook de aanleg van private en openbare collectoren, draineringen, het plaatsen van afwateringskolken, het plaatsen van geprefabriceerde bufferbekkens en het plaatsen van regenwaterputten, septische putten en pompputten behoort tot onze mogelijkheden.

 

In veel gemeenten is de aanleg van gescheiden rioleringen gestart. De bewoners van die straten zullen verplicht worden hun afvalwater en regenwater GESCHEIDEN af te voeren.
Wij staan klaar om u te helpen bij de planning en de uitvoering.  Download onze folder en neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater (afkoppelingsplicht)

Voor nieuwbouwwoningen en grote verbouwingen is het verplicht om een gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater te plaatsen. Voor bestaande woningen geldt de verplichting pas zodra er in uw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater en omgekeerd. Dankzij deze maatregel, wordt de waterzuivering in goede banen geleid.

Meer weten over gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater? Ga naar  gescheiden riolering.

Wat kan de firma Massaert voor u doen ?

Wij komen graag bij u langs om te kijken hoe het regenwater en het afvalwater van uw woning worden afgevoerd. Samen met u bekijken we welke aanpassingen nodig zijn om de waterafvoer te scheiden en hoe u het regenwater eventueel kan hergebruiken. Onze werkwijze is als volgt:

 1. Plaatsbezoek

Onze afkoppelingsdeskundige komt ter plaatse kijken hoe het afvalwater en regenwater van het gebouw of gebouwencomplex nu stromen.

 1. Inventarisatie bestaande toestand

De bestaande leidingen, afvoeren, aansluitingen en andere aandachtspunten van zowel binnen als buiten het gebouw worden weergegeven op een plan.

 1. Afkoppelingsstudie

Onze afkoppelingsdeskundige doet een voorstel op welke manier kan afgekoppeld worden op uw terrein.

 1. Ontwerpplan en raming kostprijs

Onze afkoppelingsdeskundige zet het voorstel om naar een nieuw ontwerpplan voor gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater en maakt een raming op van de kostprijs van de voorgestelde afkoppelingswerken.

 1. Uitvoering afkoppelingswerken

Vele gemeenten hebben hun specifieke voorschriften betreffende rioleringen, regenwaterrecuperatie en buffering/infiltratie, vereiste putten en aansluitvoorwaarden, afhankelijk van de plaatselijke riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur. Onze afkoppelingsdeskundige helpt u graag verder met de administratieve vereisten.

Ons uitvoerend team gaat over tot de uitvoering van de afkoppelingswerken.

 1. Keuring

Een gecertificeerd keurder controleert de uitvoering van de werken alvorens het gebouw kan worden aangesloten op de gescheiden riolering in de straat.

Een correcte en goede prijs/kwaliteit en een  afwerking tot in de puntjes zijn ons stokpaardje!

Heeft u hulp nodig bij de afkoppeling van uw riolering? Contacteer onze firma vrijblijvend.

 


Een stap verder dan afkoppelen …

In plaats van regenwater af te voeren, kan u het ook nuttig gebruiken :

– Vang het hemelwater op via een regenwaterput. Dit water gebruikt u voor het spoelen van de toiletten, het begieten van uw tuin, het wassen van uw wagen, de schoonmaak, de wasmachine, … Naast het ecologisch voordeel heeft u tevens een economisch voordeel daar u bespaart op uw drinkwaterfactuur.

– Leg een infiltratiesysteem aan zodat het regenwater kan insijpelen in de ondergrond, bv. via een trage afvoer.

Meer weten over regenwaterrecuperatie? Ga naar  regenwaterrecuperatie.


Gescheiden riolering

 

 

Voor nieuwbouwwoningen en grote verbouwingen is het verplicht om een gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater te plaatsen. Voor bestaande woningen geldt de verplichting pas zodra er in uw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater en omgekeerd. Dankzij deze maatregel, wordt de waterzuivering in goede banen geleid.

Waarom deze maatregelen?

Vroeger koos men meestal voor een gemengde riolering met afvoer van zowel het afvalwater (uit toilet, keuken of badkamer) als het regenwater (regen, hagel, sneeuw) via dezelfde buis. Dit brengt mogelijk de volgende problemen met zich mee:

 • In een gemengde riolering vermengt regenwater zich met afvalwater. Bij hevige neerslag kan de riolering de hoeveelheid water niet verwerken. Het gemengde water dat niet verwerkt kan worden, wordt automatisch in de dichtstbijzijnde waterloop (rivier of beken) geloosd, met vervuiling, geurhinder en slechte waterkwaliteit tot gevolg.
 • Bij extreme neerslag kan het afvalwater in de riolering zo snel stijgen dat het afvalwater via de rioleringsputten en straatkolken op straat of zelfs terug in uw woning terechtkomt.
 • Als het regenwater uit uw dakgoten rechtstreeks op de rioleringsbuizen is aangesloten, kan het niet voldoende infiltreren in de bodem. Dit veroorzaakt een verdroging van de bodem en mogelijke aantasting van de grondwaterreserves.
 • Het hemelwater verdunt het afvalwater waardoor de zuiveringsinstallaties minder goed werken. Bovendien is regenwater niet vervuild en hoeft daarom ook niet gezuiverd te worden.

Principe van gescheiden riolering

Bij een gescheiden riolering wordt het regenwater op elk moment gescheiden gehouden van het afvalwater.

 • Een aparte afvalwaterafvoer (of nog droogweerafvoer, afgekort DWA) zal het afvalwater, afkomstig van huishoudelijke activiteiten, afvoeren naar een zuiveringsinstallatie.
 • Een aparte regenwaterafvoer (afgekort RWA) voert het regenwater, afkomstig van daken en verhardingen af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg kan dit water op een natuurlijke wijze infiltreren in de ondergrond.

Hoe ga je met het opgevangen regenwater om?

Het algemene uitgangsprincipe is dat regenwater of hemelwater in de volgende bindende rangorde  wordt gebruikt :

 • Opvang voor hergebruik (hemelwaterput);
 • Infiltratie op eigen terrein;
 • Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
 • Lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Aansluiten als het kan, zuiveren als het niet kan

Indien je woning of je bedrijfspand in een zone ligt, waar je die kan aansluiten op het rioleringsnetwerk, dan ben je verplicht om je hierop aan te sluiten. Je hebt een aansluitingsplicht.

Indien je woning buiten zo’n zone ligt of dit dient te gebeuren via gronden van derden, dan kan op deze aansluitingsplicht afgeweken worden. In dit geval moet je een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) laten installeren.

Meer weten over individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)? Contacteer onze firma vrijblijvend.

 

Regenwaterrecuperatie

regenwaterrecuperatie-dsc_0903

 

 

Voordelen van regenwaterrecuperatie

 • Je zal aanzienlijk besparen op je drinkwaterfactuur en bijkomende milieuheffing.
 • Je draagt je steentje bij tot de bescherming van waardevolle grondwaterreserves.
 • Regenwater is zoveel zachter dan leidingwater. Je zal besparen op de aankoop van wasmiddelen waardoor je dus zowel een ecologisch voordeel als een economisch voordeel hebt.
 • Je valt nooit zonder regenwater: per jaar is er na verdamping zo’n 750 liter regenwater per m2 beschikbaar.
 • Het is volledig gratis, je moet het alleen goed weten opvangen.

Waarvoor kan je regenwater gebruiken?

 • Regenwater kan je voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruiken: toilet doorspoelen, tuin besproeien, terras schuren, vloer dweilen, auto wassen, wasmachines draaien.
 • Regenwater is niet geschikt voor persoonlijke hygiëne, voor de afwas en voor te koken. De kwaliteit van het regenwater kan niet worden gegarandeerd en wordt natuurlijk ook niet gecontroleerd zoals voor leidingwater. Regenwater schommelt ook sterk met de seizoenen.

Soorten regenwaterrecuperatiesystemen (regenputten)

Er zijn 3 soorten reservoirs die geïnstalleerd kunnen worden

 1. Geprefabriceerde betonnen put – wordt ingegraven – gaat van 1500 tot 20000 liter mogelijk.
 2. Geprefabriceerde kunststoffen tank – wordt ingegraven en bevat verstevigingsribben.
 3. Ter plaatse gegoten betonnen putten.

Werking in 2 fases

 1. Recuperatie van het regenwater (met een voorfilter).
 2. Distributie van het regenwater naar de gebruikerspunten (door middel van een pomp, aanzuigleiding en distributieleiding).

Wat zegt de wetgeving

De Vlaamse milieuwetgeving voorziet op gebied van scheiding van afvalwater en regenwater, een aantal wettelijke verplichtingen. Op gebied van regenwater (of hemelwater), moet dit water rechtstreeks naar een regenwaterput voor hergebruik worden geloosd of kan via infiltratie naar de ondergrond worden afgeleid.

VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater en omgekeerd.

Wie een woning bouwt of grondig renoveert, is in bepaalde gevallen verplicht om een regenwaterput te installeren. Er wordt een onderscheid gemaakt in bouwaanvragen ingediend voor 2014 en vanaf 2014.

Waarom deze maatregelen?

 • Door algemeen minder verbruik, blijven de watervoorraden gegarandeerd.
 • Een vermindering van de overstortfrequentie, zodat er bij hevige regenval minder riolen gaan overstorten in oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit dus verbetert.
 • Een verminderde menging van het afvalwater en proper regenwater (ook hemelwater genoemd), zodat het onverdunde afvalwater efficiënter kan getransporteerd en gezuiverd worden. Wat dus zowel economisch als ecologisch voordelig is
 • Een lager drinkwaterverbruik.

Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat regenwater (hemelwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als je een regenwaterput installeert.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de regenwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Weet dat jouw gemeente nog bijkomende voorwaarden kan opleggen.