fbpx

Wat je moet weten: gescheiden riolering

  • Verhoogt de efficiëntie van afvalwaterzuivering
  • Helpt overstroming te voorkomen bij hevig onweer
  • Helpt het grondwaterpeil te herstellen
  • Vaak ook verplicht en soms zelfs gesubsidieerd
Meer info over gescheiden riolering

Afvoer hemelwater

Hemelwater maximaal benutten en vertraagd afgeven

Regenwaterrecuperatie, infiltratie en/of buffering

Een gescheiden afvoer van hemel- en afvalwater kan uiteindelijk pas efficiënt zijn als we ook het regenwater nuttig gaan gebruiken. Alvorens het resterende hemelwater ten lange leste eventueel in de riolering mag worden geloosd, dienen we dus ter plekke respectievelijk (de volgorde is bindend) het regenwater opnieuw te gaan gebruiken, het terug te geven aan de bodem en/of vertraagd af te voeren door buffering. De gecombineerde aanpak van benutten en laten infiltreren krijgt logischer wijze de voorkeur.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater zet dan ook maximaal in op de vertraagde afvoer van regenwater door toepassing van de drietrapsstrategie:

Hergebruik van regenwater

Ben ik verplicht een regenwaterput/tank te installeren op mijn perceel?

Volgens de gewestelijke verordening luidt het antwoord JA in volgende gevallen:

Opgelet! Ga ook altijd na of er nog bijkomende stedebouwkundige verordeningen in je gemeente of provincie zijn. Ook hierbij kan Massaert bvba u helpen.

Het antwoord luidt NEEN in geval:

Let wel, het is niet omdat er een afwezigheid van verplichting is dat het niet interessant kan zijn om deze toch te voorzien in uw project! U kan immers een aanzienlijke besparing maken op uw waterfactuur. 50 à 70 % van het watergebruik in huishoudens vereist immers geen water met drinkkwaliteit. Het meeste watergebruik kan gebeuren met ‘opgevangen’ hemelwater dat kan dienen om uw toiletten door te spoelen, uw gazon te besproeien, uw wasmachine te vullen of uw auto te wassen. Het is belangrijk om daarbij oog te hebben voor de juiste dimensionering van de regenwaterput. Die wordt afgestemd op het volume van het dakoppervlak en op het gebruik.   Ook hiervoor gaat u best ten rade bij een specialist.

Nog even dit! Indien u in de nabije toekomst omgevingswerken (oprit, terras, tuinhuis, tuinpad, tuin …) plant, dan is het misschien interessant om ook de investering in een regenwaterput te overwegen . Dit met het oog op economische voordelen zowel op uw waterfactuur als m.b.t. eventuele grondwerken.

Hemelwaterinfiltratie 

Dat we een baksteen in de maag hebben weten we allemaal. Vlaanderen is een van de dichtstbebouwde streken in de wereld. Door het aanleggen van verharde oppervlakken krijgt het hemelwater echter onvoldoende tijd om de bodem in te sijpelen en vloeit het te snel weg naar de riolering. Dat draagt dan weer bij tot riooloverstromingen bij hevige regenval.

Alvorens het hemelwater dus gescheiden af te voeren via aparte rioolnetwerken kunnen we beter het water hergebruiken en het overtollige water laten infiltreren in de ondergrond.

De juiste infiltratietechniek kiezen voor uw perceel is niet altijd eenvoudig. Ook hiervoor doet u best beroep op een expert.

Belangrijk is rekening te houden met de infiltratiecapaciteit van de bodem (daarmee bedoelen we de snelheid waarmee water erdoor kan stromen). Deze is afhankelijk van de grondsoort. Het type verhardingen heeft dan weer een invloed op de manier waarop we zullen infiltreren.

Grofweg zijn er bovengrondse/rechtstreekse en ondergrondse/onrechtstreekse oplossingen. Je kan er enerzijds voor opteren om het hemelwater rechtstreeks te laten infiltreren in de ondergrond naast of door (denk hierbij bv aan waterdoorlatende verhardingen) de verharding. De aanleg van bovengrondse infiltratiekommen of wadi’s bieden ook een uitkomst. Is daar onvoldoende ruimte voor of opteer je voor waterdichte verhardingen voor je omgevingsaanleg dan moet je op een onrechtstreekse manier het water laten infiltreren in de bodem, dat kan bv door gebruik te maken van infiltratieputten/kratten.

Een rechtstreekse oplossing kan er in bestaan het hemelwater te laten infiltreren via waterdoorlatende betonstraatstenen of grind. Deze laten het hemelwater immers ter plaatse infiltreren. Via de fundering wordt het water gebufferd en vertraagd naar de ondergrond afgevoerd. Hierdoor worden enerzijds rioleringen ontlast. Anderzijds wordt tegelijk de dalende grondwaterstand op peil gehouden. De gekozen oplossing en het type fundering die nodig is, is heel afhankelijk van de infiltratiemogelijkheden van de ondergrond. Ook hiervoor doe je best een beroep op een  expert.

Ben ik verplicht te zorgen voor een infiltratievoorziening op mijn perceel?

Volgens de gewestelijke verordening luidt het antwoord JA in volgende gevallen:

Maar het antwoord is NEEN in:

Opgelet! Ga altijd na of er nog bijkomende stedebouwkundige verordeningen in je gemeente of provincie zijn. De provincie Vlaams-Brabant heeft bijvoorbeeld nog een eigen extra verordening voor verhardingen. Ook hierbij kan Massaert bvba u helpen uit te zoeken.

Vertraagde afvoer hemelwater of buffering

Dit is het tijdelijk ophouden en vertraagd afvoeren van het regenwater. Er is daarbij uiteindelijk geen vermindering in het volume water dat wordt geloosd in de riolering, maar door de buffering van het water op eigen terrein heeft het afvoerstelsel meer tijd om het te verwerken na een hevige regenbui.

Belangrijk hierbij is dus dat het watervolume heel geleidelijk wordt leeggemaakt. De voorkeur gaat daarbij uiteraard naar het lozen op oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg zoals een beek of een gracht. Indien deze niet voorhanden zijn kan uiteindelijk ‘vertraagd’ worden afgevoerd naar de openbare riolering.

Ben ik verplicht te zorgen voor een buffervoorziening op mijn perceel?

Volgens de gewestelijke verordening luidt het antwoord JA:

Maar het antwoord is NEEN:

Zoekt u nog meer info over gescheiden riolering?

Aarzel niet en neem contact op met Massaert bvba, onze experten staan voor u klaar.

Contact opnemen
Copyright © 2019 - massaertbvba.be - Algemene voorwaarden