fbpx

Afvoer hemelwater

Hemelwater maximaal benutten en vertraagd afgeven

Regenwaterrecuperatie, infiltratie en/of buffering

Een gescheiden afvoer van hemel- en afvalwater kan uiteindelijk pas efficiënt zijn als we ook het regenwater nuttig gaan gebruiken. Alvorens het resterende hemelwater ten lange leste eventueel in de riolering mag worden geloosd, dienen we dus ter plekke respectievelijk (de volgorde is bindend) het regenwater opnieuw te gaan gebruiken, het terug te geven aan de bodem en/of vertraagd af te voeren door buffering. De gecombineerde aanpak van benutten en laten infiltreren krijgt logischer wijze de voorkeur.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater zet dan ook maximaal in op de vertraagde afvoer van regenwater door toepassing van de drietrapsstrategie:

Hergebruik van regenwater

Ben ik verplicht een regenwaterput/tank te installeren op mijn perceel?

Volgens de gewestelijke verordening luidt het antwoord JA in volgende gevallen:

 • Bij nieuwbouw of herbouw (= grondige verbouwing waarbij minder dan 60 % van de bestaande buitenmuren behouden wordt) van eengezinswoningen: de plaatsing van een of meer hemelwaterputten met een totale minimale inhoud van 5 000 liter is verplicht.
 • Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 vierkante meter, andere dan eengezinswoningen, is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten verplicht. Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal.

Opgelet! Ga ook altijd na of er nog bijkomende stedebouwkundige verordeningen in je gemeente of provincie zijn. Ook hierbij kan Massaert bvba u helpen.

Het antwoord luidt NEEN in geval:

 • van uitbreiding en verbouwing (men spreekt van verbouwen en niet van herbouwen vanaf het moment dat er minder dan 40 % van de buitenmuren van een bestaande woning gesloopt wordt i.f.v. de werken).
 • de gebouwen volledig voorzien zijn van een groendak
 • van aanleg of hernieuwde aanleg van riolering in de straat. Enkel het scheiden van de afvoer is dan een verplichting.

Let wel, het is niet omdat er een afwezigheid van verplichting is dat het niet interessant kan zijn om deze toch te voorzien in uw project! U kan immers een aanzienlijke besparing maken op uw waterfactuur. 50 à 70 % van het watergebruik in huishoudens vereist immers geen water met drinkkwaliteit. Het meeste watergebruik kan gebeuren met ‘opgevangen’ hemelwater dat kan dienen om uw toiletten door te spoelen, uw gazon te besproeien, uw wasmachine te vullen of uw auto te wassen. Het is belangrijk om daarbij oog te hebben voor de juiste dimensionering van de regenwaterput. Die wordt afgestemd op het volume van het dakoppervlak en op het gebruik.   Ook hiervoor gaat u best ten rade bij een specialist.

Nog even dit! Indien u in de nabije toekomst omgevingswerken (oprit, terras, tuinhuis, tuinpad, tuin …) plant, dan is het misschien interessant om ook de investering in een regenwaterput te overwegen . Dit met het oog op economische voordelen zowel op uw waterfactuur als m.b.t. eventuele grondwerken.

Hemelwaterinfiltratie 

Dat we een baksteen in de maag hebben weten we allemaal. Vlaanderen is een van de dichtstbebouwde streken in de wereld. Door het aanleggen van verharde oppervlakken krijgt het hemelwater echter onvoldoende tijd om de bodem in te sijpelen en vloeit het te snel weg naar de riolering. Dat draagt dan weer bij tot riooloverstromingen bij hevige regenval.

Alvorens het hemelwater dus gescheiden af te voeren via aparte rioolnetwerken kunnen we beter het water hergebruiken en het overtollige water laten infiltreren in de ondergrond.

De juiste infiltratietechniek kiezen voor uw perceel is niet altijd eenvoudig. Ook hiervoor doet u best beroep op een expert.

Belangrijk is rekening te houden met de infiltratiecapaciteit van de bodem (daarmee bedoelen we de snelheid waarmee water erdoor kan stromen). Deze is afhankelijk van de grondsoort. Het type verhardingen heeft dan weer een invloed op de manier waarop we zullen infiltreren.

Grofweg zijn er bovengrondse/rechtstreekse en ondergrondse/onrechtstreekse oplossingen. Je kan er enerzijds voor opteren om het hemelwater rechtstreeks te laten infiltreren in de ondergrond naast of door (denk hierbij bv aan waterdoorlatende verhardingen) de verharding. De aanleg van bovengrondse infiltratiekommen of wadi’s bieden ook een uitkomst. Is daar onvoldoende ruimte voor of opteer je voor waterdichte verhardingen voor je omgevingsaanleg dan moet je op een onrechtstreekse manier het water laten infiltreren in de bodem, dat kan bv door gebruik te maken van infiltratieputten/kratten.

Een rechtstreekse oplossing kan er in bestaan het hemelwater te laten infiltreren via waterdoorlatende betonstraatstenen of grind. Deze laten het hemelwater immers ter plaatse infiltreren. Via de fundering wordt het water gebufferd en vertraagd naar de ondergrond afgevoerd. Hierdoor worden enerzijds rioleringen ontlast. Anderzijds wordt tegelijk de dalende grondwaterstand op peil gehouden. De gekozen oplossing en het type fundering die nodig is, is heel afhankelijk van de infiltratiemogelijkheden van de ondergrond. Ook hiervoor doe je best een beroep op een  expert.

Ben ik verplicht te zorgen voor een infiltratievoorziening op mijn perceel?

Volgens de gewestelijke verordening luidt het antwoord JA in volgende gevallen:

 • bij bouw, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter en uw perceel groter is dan 250 vierkante meter
 • bij het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter en uw perceel groter is dan 250 vierkante meter
 • het aanleggen van een afwatering voor de constructies of de verhardingen vermeld in punt 1° of 2°, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde terwijl uw perceel groter is dan 250 vierkante meter
 • verkavelingsaanvragen als vermeld waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis.

Maar het antwoord is NEEN in:

 • Bovenstaande gevallen op voorwaarde dat uw perceel < 250 vierkante meter is
 • Uw perceel gelegen is in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied waar infiltratie vanuit het voorzorgsprincipe verboden is. Desgevallend kunnen wij dit ook nakijken voor u.
 • Geval van aanleg of hernieuwde aanleg van riolering in de straat. Enkel het scheiden van de afvoer is dan een verplichting zolang u niet één van bovenstaande werken zal aanvatten.

Opgelet! Ga altijd na of er nog bijkomende stedebouwkundige verordeningen in je gemeente of provincie zijn. De provincie Vlaams-Brabant heeft bijvoorbeeld nog een eigen extra verordening voor verhardingen. Ook hierbij kan Massaert bvba u helpen uit te zoeken.

Vertraagde afvoer hemelwater of buffering

Dit is het tijdelijk ophouden en vertraagd afvoeren van het regenwater. Er is daarbij uiteindelijk geen vermindering in het volume water dat wordt geloosd in de riolering, maar door de buffering van het water op eigen terrein heeft het afvoerstelsel meer tijd om het te verwerken na een hevige regenbui.

Belangrijk hierbij is dus dat het watervolume heel geleidelijk wordt leeggemaakt. De voorkeur gaat daarbij uiteraard naar het lozen op oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg zoals een beek of een gracht. Indien deze niet voorhanden zijn kan uiteindelijk ‘vertraagd’ worden afgevoerd naar de openbare riolering.

Ben ik verplicht te zorgen voor een buffervoorziening op mijn perceel?

Volgens de gewestelijke verordening luidt het antwoord JA:

 •  in geval u voor een infiltratievoorziening moet zorgen (zie hierboven) maar dat dit technisch niet haalbaar is (let wel: hiervoor is een gemotiveerde afwijkingsaanvraag noodzakelijk)
 • in geval het plaatsen van een infiltratievoorziening wordt verboden door de verordening omdat uw perceel is gelegen in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied.

Maar het antwoord is NEEN:

 • In geval u niet verplicht bent het water te laten infiltreren
 • bij de aanleg van gescheiden riolering in de straat
 • Indien u al wel voor de nodige infiltratie hebt gezorgd

Zoekt u nog meer info over gescheiden riolering?

Aarzel niet en neem contact op met Massaert bvba, onze experten staan voor u klaar.

Contact opnemen
Massaert BVBA - Rioolproblemen voorkomen

Hardnekkige rioolproblemen

Beter voorkomen dan genezen!

Onze experten kunnen je bijstaan bij renovatie en nieuwbouw om ervoor te zorgen dat je nodeloze kopzorgen kan voorkomen dankzij het plaatsen van terugslagkleppen, rioolpompen, regenwatwerputten of infiltratieputten.

Vrijblijvend contact opnemen
Copyright © 2024 - massaertbvba.be - Algemene voorwaarden