fbpx

Afvoer van vuil water

Ook uw afvalwater moet ergens heen

Afvalwater is het verbruikte drinkwater dat vanuit je bad, douche, toilet, gootsteen, wasmachine, vaatwasmachine of wc verdwijnt en via een stel buizen wordt afgevoerd naar (in de meeste gevallen) de openbare/collectieve riolering. Vandaar vertrekt het naar een zuiveringsstation om later via de collectieve waterleidingen terug te komen.

  • Overal waar gezuiverd water wordt geleverd moet dit water na gebruik terug voor zuivering. Dit is wat we  allemaal verstaan onder waterafvoer. Hiervoor hebben we riolering.
  • Het zoneringsplan bepaalt op welke manier uw afvalwater gezuiverd moet worden
  • Als u woning lager ligt dan de openbare riolering zal u beroep moeten doen op een pompput.
  • Aansluiten is echter nog niet overal mogelijk.  Dan dien je tijdelijk of definitief respectievelijk te zorgen voor een septische put of een individuele behandelingsinstallatie, een IBA
  • Massaert bvba kan u helpen

Wat is het zoneringsplan?

Weet dat er een aansluitingsplicht is, je moet je afvalwater afvoeren naar de afvalwaterriolering. Enkel als je voor je rioolaansluiting over het terrein van derden moet en hiervoor geen toelating krijgt of als je woning op meer dan 250 meter afstand van de riolering gelegen is, is een uitzondering op de aansluitplicht op riool voorzien. In dat geval moet het afvalwater dan wel ter plaatse gezuiverd worden (zie ook verder).

Als je gebouw of perceel te ver afgelegen is van de openbare riolering moet je echter zelf instaan voor de zuivering van je afvalwater. De gemeente beslist hierover middels het zoneringsplan. Zelf heb je hierin geen keuze. Je perceel kan zich volgens het zoneringsplan in 4 mogelijke zones bevinden.

  • Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
  • Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering.
  • Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
  • Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA.

Correct aansluiten op riolering

In beide eerste gevallen, dus waar een openbare riolering aanwezig is, ben je verplicht je afvalwater aan te sluiten op het afvalwaterriool ook al zou er een gracht of beek in de onmiddellijke omgeving lopen. Lozen in grachten of beken is immers ten strengste verboden. Ook bezinkputten of sterfputten zijn verboden. Bij voorkeur plaats je ook geen septische put, tenzij je gemeente of rioolbeheerder dit wel nodig acht.

Indien uw perceel of kelder lager is gelegen dan de openbare riolering is dit onvoldoende reden om af te wijken van de aansluitingsplicht. In dat geval zal u moeten gebruik maken van een pompput. Dit is een kleine put in kunststof, prefab beton of metselwerk, afgedekt met een deksel of rooster en uitgerust met een vaste dompelpomp. De pomp is aangepast aan de hoeveelheid water (= het debiet) dat in de put stroomt en aan de graad van vervuiling (regenwater versus afvalwater). Via een afvoerleiding pompt zij het water naar een hoger niveau. Dankzij een vlotter slaat de pomp automatisch aan zodra de put volloopt. Ook voor de installatie en de keuze van dergelijke pompput kan u bij Massaert bvba terecht.

Plaatsen van een septische put

In het collectief te optimaliseren buitengebied is er dus op termijn een riolering gepland waarop zal moeten aangesloten worden. Om te weten wanneer deze werken voorzien zijn kan u zich wenden tot uw gemeente. In afwachting echter van de collectieve afvalwaterzuivering zal je het fecaal afvalwater reeds vooraf moeten behandelen d.m.v. een verplicht te installeren septische put. Een septische put is een gesloten systeem zonder insijpeling in de grond, waar het fecaal afvalwater tijdelijk in wordt opgevangen om de vaste materie te laten bezinken en waarin het afvalwater al gedeeltelijk wordt afgebroken (lees vloeibaar gemaakt). Je septische put is een belangrijke schakel om verstoppingen in rioolaansluitingen en in de openbare riolering te vermijden. 

De septische put geeft een minimale behandeling van het afvalwater en kan op het moment dat er kan worden aangesloten op de openbare riolering, mits toestemming van de rioolbeheerder) in zijn geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. Bij aanleg van de afvoerbuizen op je eigen terrein voorzie je dan ook al best een gescheiden afvoer en eventueel ook behandeling van het afval- en hemelwater i.f.v. de toekomstige aansluiting. Ook hier denkt u best toekomstgericht en kan u beroep doen op een specialist zoals Massaert bvba. U kan bij ons trouwens ook terecht voor het plaatsen van een septische put.

Wat is IBA?

Ligt uw perceel in de laatste zone, het individueel te optimaliseren buitengebied, dan zal u dus ook op termijn niet op een openbare riolering kunnen aansluiten. Men zal in dit geval moeten opteren voor een IBA, een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Indien u reeds gebuik maakt van een septische put kan die eventueel behouden worden als voorbehandeling. In geen geval is een septische put echter voldoende in deze situatie. De zuivering die moet gebeuren is in dit geval immers intensiever en gebeurd in 3 stappen: een voorbehandeling, een biologische zuivering en een nabehandeling. 

IBA

De lozing van het gezuiverde afvalwater die uit de IBA komt, het effluent, is geregeld in Vlarem II art. 6.9.2. Als er binnen een straal van 50 meter oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater aanwezig is, moet het effluent hierop aangesloten te worden. In het andere geval moet men het gezuiverde afvalwater lozen via een besterfput die voldoet aan de bepalingen uit ditzelfde Vlarem-artikel.

De eigenaar van de woning op dergelijk perceel is verplicht zelf te zorgen voor een IBA. In sommige gemeenten echter komt de rioolbeheerder tussenbeide dmv een gemeentelijke subsidie of zelfs de collectieve aanpak waarbij de gemeente of rioolbeheerder zelf voorziet in de aanschaf, plaatsing en onderhoud van een IBA. Een aansluitkost is dan wel mogelijk.

In geval van een IBA moet dus sowieso afgekoppeld worden. Afvalwater en hemelwater moeten een gescheiden afvoer hebben van zodra de IBA aangesloten wordt. Uiteraard kan u dan ook bij Massaert bvba terecht.

Zoekt u nog meer info over gescheiden riolering?

Aarzel niet en neem contact op met Massaert bvba, onze experten staan voor u klaar.

Contact opnemen
Massaert BVBA - Rioolproblemen voorkomen

Hardnekkige rioolproblemen

Beter voorkomen dan genezen!

Onze experten kunnen je bijstaan bij renovatie en nieuwbouw om ervoor te zorgen dat je nodeloze kopzorgen kan voorkomen dankzij het plaatsen van terugslagkleppen, rioolpompen, regenwatwerputten of infiltratieputten.

Vrijblijvend contact opnemen
Copyright © 2024 - massaertbvba.be - Algemene voorwaarden