fbpx

Wat je moet weten: gescheiden riolering

  • Verhoogt de efficiëntie van afvalwaterzuivering
  • Helpt overstroming te voorkomen bij hevig onweer
  • Helpt het grondwaterpeil te herstellen
  • Vaak ook verplicht en soms zelfs gesubsidieerd
Meer info over gescheiden riolering

Algemene voorwaarden

Art 1

Eventuele klachten in verband met facturatie en/of levering zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en/of koopwaar worden ingediend.

Art 2

De betaling van de facturen geschiedt contant. Op de vervallen facturen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% op jaarbasis aangerekend worden. Bovendien zal in geval van wanbetaling op de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% met een minimum van € 40,00 verschuldigd zijn.

Art 3

Ingeval van geschillen zullen alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd zijn.

Art 4

De opdrachtgever verbindt zich ertoe voor het begin van de werken te beschikken over alle vergunningen en toelatingen, nodig voor hun uitvoering. Bv. de stedenbouwkundige vergunning. Bij eventuele stopzetting van onze werkzaamheden door ontbreken van een vergunning, kan aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding.

Copyright © 2019 - massaertbvba.be - Algemene voorwaarden