fbpx

Wat je moet weten: gescheiden riolering

  • Verhoogt de efficiëntie van afvalwaterzuivering
  • Helpt overstroming te voorkomen bij hevig onweer
  • Helpt het grondwaterpeil te herstellen
  • Vaak ook verplicht en soms zelfs gesubsidieerd
Meer info over gescheiden riolering

Aanleg gescheiden riolering in Lembeek

Wij zorgen voor een goede afloop

Wat u moet weten over gescheiden riolering?

Waarom ‘afkoppelen’ of gescheiden riolering aanleggen?

Zware regenval en bijhorende overstromingen komen steeds vaker voor, ook in Vlaanderen. Tegen 2050 verwacht men zelfs dat dit tot 5 maal zo vaak zal voorkomen. Tegelijk krijgen we steeds meer te kampen met langdurige periodes van droogte. Om aan beide problemen een mouw te passen dienen we met zijn allen het roer om te gooien.

Best doen we dit door het regenwater niet langer ver af te voeren, maar zoveel mogelijk ter plaatse te houden en nuttig te gebruiken. Om die reden houden we het dan ook best gescheiden van het afvalwater. Het mengen van afvalwater en hemelwater maakt het zuiveren van water trouwens onnodig moeilijk en duur. Scheiden van afval en regenwater is op langere termijn de gezondste en meest economische oplossing voor ons allen.  Zeg nu zelf afvalwater en hemelwater eerst samenvoegen om het nadien op een inefficiënte manier te zuiveren is toch absurd? Het scheiden van afval- en regenwater is trouwens maar een eerste stap.

Is gescheiden riolering een aanbeveling of verplichting?

Aanpassingen van de bestaande situaties kosten natuurlijk geld. Dan wordt al snel de vraag welke maatregelen men verplicht moet nemen? Dit is een belangrijke en duidelijke vraag, maar deze is niet altijd even makkelijk te beantwoorden.

Sinds 29 september 2016 moeten niet enkel gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen nageleefd worden, maar ook gewestelijke en provinciale. Dit betekent dat we in eerste instantie moeten kijken naar de gewestelijke stedebouwkundige verordening (GSV) inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater… . Deze is dus van kracht in het hele Vlaamse Gewest.

De gewestelijke stedebouwkundige verordening bevat de bepalingen omtrent de scheiding van hemelwater en afvalwater; bepalingen omtrent het verplicht minimaal hergebruik van niet-verontreinigd hemelwater en omtrent minimaal na te leven voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies. Het is de bedoeling dat er op termijn nergens nog hemelwater onmiddellijk van het terrein afgevoerd wordt. De hemelwaterverordening moet daartoe bijdragen.

Provincies en gemeenten kunnen op hun beurt nog strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied. In functie van uw locatie en situatie vraagt u best bij uw gemeente en provincie na welke extra regels er eventueel van toepassing zijn. Ook hierbij kan Massaert u helpen met vrijblijvend en deskundig advies.

Ondertussen stelt u zich misschien al de hamvraag?

Ben ik verplicht te zorgen voor een scheiding van de afvoer van hemelwater en afvalwater op mijn perceel?

Concreet is het antwoord steeds JA in volgende gevallen:

In volgende gevallen bent u niet verplicht over te gaan tot aanpassingswerken i.f.v. een gescheiden riolering en luidt het antwoord dus NEEN:

Let wel, het is uiteraard niet omdat er een afwezigheid van verplichting is, dat het niet interessant kan zijn om in deze fase al stil te staan bij het waterbeheer op uw perceel. Immers als er nog een gemengd rioleringsstelsel aanwezig is kan je eventueel al een gescheiden afvoer tot aan de rooilijn met een wachtleiding voorzien zodat ten gepaste tijde eenvoudig kan worden aangesloten. Vroeg of laat is elk perceel immers aan de beurt.

De scheiding van de waterafvoer wordt immers uit noodzaak sterk gestimuleerd en kan dus zelfs worden afgedwongen van zodra er rioleringswerken in uw straat worden voorzien. In dat geval wordt vaak door de bevoegde instanties een ‘afkoppelingsexpert’ aangesteld die bepaalt welke maatregelen/werken dienen genomen te worden door de perceeleigenaars in geval van (her)aanleg van de riolering in de straat. Deze stelt dan een afkoppelingsdossier samen. Hiermee gewapend kan u bij Massaert bvba terecht als u op zoek gaat naar een aannemer om de nodige aanpassingswerken uit te voeren.

Trouwens soms kan afkoppeling heel eenvoudig gerealiseerd worden zonder het hemelwater af te voeren naar de straat, bijvoorbeeld door in de tuin een infiltratievoorziening aan te leggen. Aarzel dan ook zeker niet om hierover raad in te winnen bij uw projectontwikkelaar of bij een expert.  Ook als u binnen afzienbare tijd bijvoorbeeld omgevingswerken plant (een nieuwe verharding: oprit, terras, parking) of wanneer u uw tuin een facelift wil geven kan u dit best in overweging nemen.

Zoekt u nog meer info over gescheiden riolering?

Aarzel niet en neem contact op met Massaert bvba, onze experten staan voor u klaar.

Contact opnemen
Copyright © 2019 - massaertbvba.be - Algemene voorwaarden