fbpx

Aanleg gescheiden riolering in Sint-Martens-Bodegem

Wij zorgen voor een goede afloop

Wat u moet weten over gescheiden riolering?

 • Vandaag wordt bij nieuwbouw en herbouw vanzelfsprekend gezorgd voor een gescheiden afvoer van regen – en afvalwater, ook op privéterrein.
 • Op termijn zal iederéén afvalwater en regenwater moeten scheiden, daar kan je als huis/perceel eigenaar het best al rekening mee houden als je stevige aanpassingswerken aan je woning of de buitenomgeving (tuin, terras, oprit …) voorziet.
 • Immers van zodra er een gescheiden afvoerstelsel in je straat wordt aangelegd zal je verplicht (koppeling naar ‘aanbeveling versus verplichting’) worden de situatie conform te maken aan de bestaande gewestelijke hemelwaterverordening  en op zijn minst voor de scheiding tussen hemelwater – en afvalwaterafvoer te zorgen. Dit wordt ook afkoppelen genoemd.
 • In bepaalde gevallen kan men beroep doen op een financiële tegemoetkoming in de vorm van ‘premies’ en/of ‘subsidies’  (koppeling naar premies en subsidies). Ook hierbij kunnen we je bijstaan.  
 • Wat de aanpassing aan deze verplichting op jouw perceel concreet zal inhouden of kosten is erg afhankelijk van de bestaande oplossingen voor jouw situatie. Hierbij laat je je best bijstaan door een expert. Bij Massaert bvba (koppeling naar contactpagina) kunnen we dit samen met jou vrijblijvend bekijken.            

Waarom ‘afkoppelen’ of gescheiden riolering aanleggen?

Zware regenval en bijhorende overstromingen komen steeds vaker voor, ook in Vlaanderen. Tegen 2050 verwacht men zelfs dat dit tot 5 maal zo vaak zal voorkomen. Tegelijk krijgen we steeds meer te kampen met langdurige periodes van droogte. Om aan beide problemen een mouw te passen dienen we met zijn allen het roer om te gooien.

Best doen we dit door het regenwater niet langer ver af te voeren, maar zoveel mogelijk ter plaatse te houden en nuttig te gebruiken. Om die reden houden we het dan ook best gescheiden van het afvalwater. Het mengen van afvalwater en hemelwater maakt het zuiveren van water trouwens onnodig moeilijk en duur. Scheiden van afval en regenwater is op langere termijn de gezondste en meest economische oplossing voor ons allen.  Zeg nu zelf afvalwater en hemelwater eerst samenvoegen om het nadien op een inefficiënte manier te zuiveren is toch absurd? Het scheiden van afval- en regenwater is trouwens maar een eerste stap.

Is gescheiden riolering een aanbeveling of verplichting?

Aanpassingen van de bestaande situaties kosten natuurlijk geld. Dan wordt al snel de vraag welke maatregelen men verplicht moet nemen? Dit is een belangrijke en duidelijke vraag, maar deze is niet altijd even makkelijk te beantwoorden.

Sinds 29 september 2016 moeten niet enkel gemeentelijke stedebouwkundige verordeningen nageleefd worden, maar ook gewestelijke en provinciale. Dit betekent dat we in eerste instantie moeten kijken naar de gewestelijke stedebouwkundige verordening (GSV) inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater… . Deze is dus van kracht in het hele Vlaamse Gewest.

De gewestelijke stedebouwkundige verordening bevat de bepalingen omtrent de scheiding van hemelwater en afvalwater; bepalingen omtrent het verplicht minimaal hergebruik van niet-verontreinigd hemelwater en omtrent minimaal na te leven voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies. Het is de bedoeling dat er op termijn nergens nog hemelwater onmiddellijk van het terrein afgevoerd wordt. De hemelwaterverordening moet daartoe bijdragen.

Provincies en gemeenten kunnen op hun beurt nog strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied. In functie van uw locatie en situatie vraagt u best bij uw gemeente en provincie na welke extra regels er eventueel van toepassing zijn. Ook hierbij kan Massaert u helpen met vrijblijvend en deskundig advies.

Ondertussen stelt u zich misschien al de hamvraag?

Ben ik verplicht te zorgen voor een scheiding van de afvoer van hemelwater en afvalwater op mijn perceel?

Concreet is het antwoord steeds JA in volgende gevallen:

 • Indien u een nieuwbouw, herbouw (= grondige verbouwing waarbij minder dan 60 % van de bestaande buitenmuren behouden wordt) of uitbreiding van een bestaande overdekte constructie voorziet, waarbij de nieuwe (lees totale) oppervlakte groter is dan 40 m².
 • Bij het aanleggen van een verharding waarbij de (totale) oppervlakte groter is dan 40 m².
 • Bij het uitbreiden van een bestaande verharding (= als een nieuwe verharding wordt aangelegd, grenzend aan een bestaande verharding) waarbij de nieuwe (lees totale) oppervlakte groter is dan 40 m².
 • Bij het heraanleggen van verhardingen (hiermee wordt het vervangen van de volledige verharding met inbegrip van de funderingslaag bedoeld, of ook : elke aanpassing waarbij de hemelwaterafvoer of de doorlatendheid van een bestaande verharding wordt gewijzigd) waarbij de nieuwe (lees totale) oppervlakte groter is dan 40 m².
 • Bij aanleg van een afwatering voor de constructies of de verhardingen vermeld in de hierboven gevallen, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde.
 • Verkavelingsaanvragen waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis.
 • In geval van aanleg of hernieuwde aanleg van riolering in de straat:
  • Eigenaars van bestaande gebouwen in halfopen en open bebouwing die nog niet over een gescheiden rioleringsstelsel beschikken zijn in dit geval dus eveneens verplicht te zorgen voor een gescheiden afvoer op hun perceel.
  • Bij bestaande gebouwen in gesloten bebouwing is de scheiding van de afvoer van afval – en hemelwater verplicht in zoverre er daarvoor geen leidingen onder of door de gebouwen moeten worden aangelegd.

In volgende gevallen bent u niet verplicht over te gaan tot aanpassingswerken i.f.v. een gescheiden riolering en luidt het antwoord dus NEEN:

 • Indien u niet verkeert in één van de bovenstaande situaties, m.a.w. u voert geen werken uit zoals deze die hierboven werden opgesomd.
 • Ter verduidelijking: ook bij verbouwing (men spreekt van verbouwen en niet van herbouwen vanaf het moment dat er minder dan 40 % van de buitenmuren van een bestaande woning gesloopt wordt i.f.v. de werken) bent u niet verplicht.

Let wel, het is uiteraard niet omdat er een afwezigheid van verplichting is, dat het niet interessant kan zijn om in deze fase al stil te staan bij het waterbeheer op uw perceel. Immers als er nog een gemengd rioleringsstelsel aanwezig is kan je eventueel al een gescheiden afvoer tot aan de rooilijn met een wachtleiding voorzien zodat ten gepaste tijde eenvoudig kan worden aangesloten. Vroeg of laat is elk perceel immers aan de beurt.

De scheiding van de waterafvoer wordt immers uit noodzaak sterk gestimuleerd en kan dus zelfs worden afgedwongen van zodra er rioleringswerken in uw straat worden voorzien. In dat geval wordt vaak door de bevoegde instanties een ‘afkoppelingsexpert’ aangesteld die bepaalt welke maatregelen/werken dienen genomen te worden door de perceeleigenaars in geval van (her)aanleg van de riolering in de straat. Deze stelt dan een afkoppelingsdossier samen. Hiermee gewapend kan u bij Massaert bvba terecht als u op zoek gaat naar een aannemer om de nodige aanpassingswerken uit te voeren.

Trouwens soms kan afkoppeling heel eenvoudig gerealiseerd worden zonder het hemelwater af te voeren naar de straat, bijvoorbeeld door in de tuin een infiltratievoorziening aan te leggen. Aarzel dan ook zeker niet om hierover raad in te winnen bij uw projectontwikkelaar of bij een expert.  Ook als u binnen afzienbare tijd bijvoorbeeld omgevingswerken plant (een nieuwe verharding: oprit, terras, parking) of wanneer u uw tuin een facelift wil geven kan u dit best in overweging nemen.

Zoekt u nog meer info over gescheiden riolering?

Aarzel niet en neem contact op met Massaert bvba, onze experten staan voor u klaar.

Contact opnemen
Massaert BVBA - Rioolproblemen voorkomen

Hardnekkige rioolproblemen

Beter voorkomen dan genezen!

Onze experten kunnen je bijstaan bij renovatie en nieuwbouw om ervoor te zorgen dat je nodeloze kopzorgen kan voorkomen dankzij het plaatsen van terugslagkleppen, rioolpompen, regenwatwerputten of infiltratieputten.

Vrijblijvend contact opnemen
Copyright © 2024 - massaertbvba.be - Algemene voorwaarden